en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Специалност "Дизайн"

Професионална квалификация: "Дизайнер",
Образователно-квалификационна степен "магистър"

Описание

Учебният план за магистърската програма по "Дизайн" от професионалното направление "Архитектура, строителство и геодезия" за придобиване на образователно-квалификационната степен "магистър", след завършена ОКС "бакалавър" или "магистър", е разработен при спазване на изискванията на Закона за висшето образование, Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, Наредбата за Единни държавни изисквания за придобиване на висше образование на ОКС "бакалавър", "магистър" и "специалист", Правилника за дейността на ВСУ "Л. Каравелов" и изискванията на Националната агенция за оценяване и акредитация.

Документацията по изработването на учебния план е разгледана и приета на заседания на катедрените съвети, на ФС на АФ (Протокол №12/19.02.2015 г.) и е утвърдена на заседание на АС на ВСУ с Протокол № 28/12.03.2015 г.

В съответствие с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени “бакалавър”, “магистър” и “специалист” (Постановление на МС №162/23.07.2002 г.) и квалификационната характеристика, формирането на учебното съдържание е извършено въз основа на следните изисквания към обучението на студентите:

 • Задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по специалността "Дизайн";

 • Усвояване на основите на научноизследователската, научно-приложната и художествено-творческата дейност;

 • Осигуряване на условия за образователна мобилност на студентите, в т.ч. международна сравнимост на получаваните знания и придобити умения;

 • Развитие на способности във випускниците за гъвкава адаптация в условията на социални, икономически и технологични промени.

Обучението ще се извършва само в задочна форма и неговата продължителност е една година и шест месеца (3 семестъра с продължителност всеки по 15 седмици), третият семестър е определен за подготовка и защита на дипломна работа.

ПРИНЦИПИ И СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН

Основен принцип и характерна черта на разработения нов учебен план е създаването на цялостно замислена и вътрешно координирана дидактически последователност от учебни предмети и практически упражнения, които постепенно да въведат обучаемия в:

 • изследване на съществуващи решения на художествено пространствено оформление на околната среда и влияние на човешкия фактор. Анализ и систематизиране на функционалните зони и елементи от пространството – обект на изследването – екстериор или интериор. Анализ на дейностите в тях. Систематизиране на материалите от проучването. Изводи и препоръки;

 • разработване на идейни варианти и композиционни решения /концепции/;

 • анализ на различните принципни варианти за художествено – пространствено оформление и избор на оптимален вариант;

 • създаване на мебели и други елементи на обзавеждането или единични образци на уникална мебел и обзавеждане от различни материали;

 • изработване на макети на обемно-пространствена структура, интериор, екстериор. Макетни похвати на изследване и визуализиране в дизайна.

 • изработване на проектна документация по част интериор и дизайн, изпълняване на цветографичен проект и детайли;

 • разчитане и разработване на техническа документация, реализиране на техническо решение на интериор, екстериор, градска среда, визуална комуникация, зони за отдих, изложбени зали, панаирни палати и др.;

 • организиране и планиране на дейностите по разработване и изпълнение на проекти в сферата на художествено-пространственото оформление;

 • използване на информационни и комуникационни технологии.

В учебния план са предвидени 495 часа обща аудиторна заетост на студентите и 375 часа за самостоятелна работа по изработване на дипломен проект.

Учебните дисциплини са класифицирани съгласно изискванията на ЗВО в три категории - задължителни, избираеми и факултативни:

 • задължителни дисциплини - 11 броя;

 • избираеми дисциплини - 1 брой;

 • факултативни дисциплини - 1 брой.

Дисциплини с №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 от учебния план са профилиращи и съставляват 63.6% от задължителните дисциплини.

От задължителните и избираемите дисциплини 7 завършват с изпит, 3 - с текуща оценка, 3 - със защита на архитектурни проекти. Хорариумите на учебните дисциплини, курсовите проекти и задачи, изпитните процедури и разпределението им по семестри е показано в учебния план.

За всяка учебна дисциплина са определени кредитни точки по ECTS, което дава възможност за мобилност на студентите. Общият брой кредитни точки за един семестър е 30, а за целия курс от 3 семестъра е 60 кредита плюс 15 кредита за дипломна работа. Определеният брой кредитни точки се получава от студентите след успешно полагане на съответния семестриален изпит (текуща оценка) или оценка на проект.

В учебния план е постигнато следното съотношение между общообразователните, избираемите и фалкутативните дисциплини:

 • Общообразователни 84.62%

 • Избираеми 7.69%

 • Фалкутативни 7.69%

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Всички проектантски дисциплини се водят ритмично с упражнения два пъти седмично. Работи се в общи работни зали, в които студентите имат постоянни работни места и всеки участва в дискусиите, които се водят по време на учебния процес в студията. Прилага се принципа на ателиета или класове, принцип на който е изградено обучението във всички висши училища по изкуствата у нас и в архитектурно проектиране като изкуство.

Създава се и функционира специфична система за обективна оценка на постиженията на студентите и преподавателите, особено в областта на архитектурното проектиране.

Обучението ще завършва с разработването на дипломен проект и неговата защита пред Държавна изпитна комисия в съответствие със ЗВО.

Задължителни дисциплини

Първи курс

 Първи семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
1Теория и история на дизайна 15 - 0 - 0писмен изпит 3
2Основи на дизайна в архитектурата: интериор, екстериор 30 - 0 - 0писмен изпит 1 курсова задача5
3Изобразителни средства, моделиране; материалознание 0 - 45 - 0текуща оценка 3 курсова задача5.5
4Формообразуване; параметричен дизайн30 - 15 - 0писмен изпит 1 курсова задача5.5
5Графичен дизайн и дизайн в архитектурата30 - 15 - 0писмен изпит 3 курсова задача5.5
6Избираема дисциплина - група 10 - 45 - 0текуща оценка 1 курсова задача5.5
Общо часове аудиторна заетост: 22530
 Втори семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
7Инженерен дизайн30 - 0 - 0писмен изпит 5
8Градски дизайн30 - 0 - 0писмен изпит 3.5
9Ландшафтен дизайн30 - 0 - 0писмен изпит 3.5
10АП 1 - Пространствен, графичен и предметен дизайн0 - 45 - 0защита на проект 1 курсов проект4.5
11АП 2 - Градски дизайн0 - 45 - 0защита на проект 1 курсов проект4.5
12АП 3 - Архитектурен дизайн , интериор, обзавеждане0 - 45 - 0защита на проект 1 курсов проект4.5
13Факултативна дисциплина0 - 45 - 0текуща оценка 1 курсова задача4.5
Общо часове аудиторна заетост: 27030

Втори курс

 Трети семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
14Дипломен проект 15
Общо часове аудиторна заетост: 015

Избираеми дисциплини

Първи курс

 Първи семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 1
И-01 Мебелиране на интериорни и екстериорни пространства0 - 45 - 0 5.5
И-02 Архитектурно-художествен синтез0 - 45 - 0 0

Факултативни дисциплини

Първи курс

 Втори семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Ф-1Методи на цветовото изграждане на формата0 - 45 - 0 0
Ф-2Разработване на проектна документация и управление на проекти0 - 45 - 0 0
Ф-3Дизайн за ерхитектурна среда15 - 30 - 0 4.5

 

421 3.503

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...