en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Магистърска програма, специалност Урбанизъм

І. Квалификационна характеристика

Специалност:

Урбанизъм

Професионална квалификация:

Урбанист

Образователно-квалификационна степен:

Магистър

Професионално направление:

Архитектура, строителство и геодезия

Област на висше образование:

Технически науки

Срок на обучение:

1 година и 6 месеца

Форма на обучение:

Задочна

Квалификационна характеристика определя професионалните качества, знания и умения, които трябва да притежава випускникът, придобиващ висше техническо образование с образователно-квалификационна степен “Магистър по урбанизъм”.

Квалификационната характеристика поставя следните изисквания при обучението на студентите, добиващи професионална квалификация “Магистър по урбанизъм”.

 • овладяване на широкопрофилни теоретични знания и практически умения, които да позволят реализация му в широк кръг дейности в областта на урбанизма;
 • придобиване на знания и умения за упражняване на специалността “урбанизъм”;
 • получаване на подготовка, осигуряваща адаптивност и мобилност в различни области на архитектурната, градоустройствената и строителната дейност, териториалното устройство, ландшафтното устройство, регионалното , социално-икономическото и стратегическото планиране, транспортно-комуникационните системи, инженерната инфраструктура и др. свързани с урбанизма;
 • възможност за продължаване на обучението в по-горни образователни степени на професионалното направление: доктор и доктор на науките.

Академични стандарти на магистърската програма:

Магистърската програма осигурява теоретико-методическа подготовка позволяваща на магистрите да планират и ръководят изпълнението на дейностите по урбанизъм.

Магистърската програма осигурява и придобиване на практически умения.

ІІ. ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ

Випускникът на магистърската програма „Урбанизъм” към ВСУ “Л. Каравелов”, придобил професионална квалификация ”Урбанист” е необходимо да притежава професионални знания относно:

 • системно изучаване на урбанизма, методи  и методология;
 • исторически контекст и  развитие на урбанизма през епохите;
 • особености на урбанизацията по българските земи и методите за развитието и;
 • видове градоустройствено развитие за всяка историческа епоха и методите за тяхното изучаване;
 • регионално планиране и регионална политика;
 • методи за статико-динамичен анализ на урбанистичното развитие;
 • правни норми и административно управление на териториалното устройство, градоустройството и регионалното развитие;
 • организацията на строителството, икономиката и управлението на  строителната дейност при урбанистичното планиране;
 • видове устроиствени планове по ЗУТ и документи по закона за регионално развитие;
 • урбанистично наследство на българските земи и методи за неговото опазване и социална интеграция в съвременните селища и територии;
 • опазване на историческите селища и райони;
 • развитие на селищата с културно историческо наследство;
 • съвременни информационни технологии и приложението им в урбанизма;
 • икономическа и политическа география, географски информационни системи и социално икономическо планиране.

IIІ. ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ

За да придобие професионална квалификация  степен “магистър” по специалността „Урбанизъм” випускникът на магистърската програма към ВСУ “Л. Каравелов”,   трябва да притежава следните професионални умения:

 • да проучва, документира и анализира териториалноустройствените, ландшафтноустройствените и градоустройствените обекти;
 • да извършва проучване на националните, регионалните, областните и местните документи за регионално и устройствено планиране и проблемите на социално-икономическо и пространствено развитие в техния териториален обхват;
 • да извършва проектиране на териториалноустройствени/пространствено-устройствени/, ландшафтноустройствени и градоустройствени планове;
 • да изработва проекти за организация на движението, на транспорно-комуникационни мрежи и съоръжения, комуникационни схеми и др.;
 • да изработва документи по офериране и договаряне на урбанистични дейности;
 • да осъществява мениджмънт на урбанистични дейности;
 • да организира и ръководи планови, консултантски и проектантски колективи в съответствие с утвърдените норми и техническите изисквания, както и да изработва необходимата техническа документация;
 • да осъществява административно-обслужващи дейности и управленчески функции, свързани с устройството на териториите и регионалното развитие.

IV ПРОФЕСИОНАЛНИ КАЧЕСТВА НА ВИПУСКНИКА

Подготовката на завършилия магистратура по специалността “Урбанизъм” във ВСУ “Л. Каравелов”  трябва да осигурява професионални качества, даващи му възможност да извършва следните дейности в областта на урбанизма.

 • да изработва или да участва в изработването на устройствени планове, стратегии, програми и регионални документи в съответствие с дадената му  правоспособност на магистър по урбанизъм;
 • да осъществява управление и координация на проекти в областта на урбанизма: на територии, селища или части от селища;
 • да осъществява урбанистична експертиза при изпълнение на инвестиционни проекти в областта на опазването, санирането, възстановяването и социализацията на архитектурни обекти – паметници и на други инвестиционни проекти;
 • да осъществява мениджърска урбанистична дейност;
 • да осъществява научноизследователска дейност;
 • да провежда преподавателска дейност в областта на урбанизма.

 

379 0.302

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...