en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Специалност "Урбанизъм"

Професионална квалификация: "Урбанист",
Образователно-квалификационна степен "магистър"

Задължителни дисциплини

Първи курс

 Първи семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
1Теория и история на урбанизма /тер.ландш.устр.и градоустр./15 - 0 - 0писмен изпит 2
2Комуникационно планиране и инженерна инфраструктура30 - 0 - 0писмен изпит 3.5
3Културно наследство,кадастър и регулация30 - 0 - 0писмен изпит 3.5
4Социология; градски анализ ; нормативна рамка30 - 0 - 0писмен изпит 3
5АП 1 - Опороен план ; Екологична оценка/ОВОС0 - 30 - 0защита на проект 1 курсов проект5
6АП 2 - Комуникационно транспортна схема и инженерно-техническа инфраструктура; културно историческо н-во0 - 30 - 0защита на проект 1 курсов проект5
7АП 3 - Подробен устройствен план0 - 30 - 0защита на проект 1 курсов проект5
8Факултативна дисциплина30 - 0 - 0писмен изпит 3
Общо часове аудиторна заетост: 22530
 Втори семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
9Регионално и социално - икономическо планиране30 - 0 - 0писмен изпит 3
10Ландшафтно устройство и екология15 - 0 - 0писмен изпит 2
11Градоустройство30 - 0 - 0писмен изпит 3.5
12Териториално устройство30 - 0 - 0писмен изпит 3.5
13АП 4 - Интегриран план за градско възст. и развитие0 - 30 - 0защита на проект 1 курсов проект5
14АП 5 - пространствено развитие -Терит.устр.план0 - 30 - 0защита на проект 1 курсов проект5
15АП 6 - Общ устройствен план0 - 30 - 0защита на проект 1 курсов проект5
Група избираеми дисциплини 1
16Избираема дисциплина - група 130 - 0 - 0писмен изпит 3
Общо часове аудиторна заетост: 22530

Втори курс

 Трети семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
17Дипломен проект - комплексен проект 15
Общо часове аудиторна заетост: 015

Избираеми дисциплини

Първи курс

 Втори семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 1
И-01 Локализация и застрояване на свободен терен на нови инвестиционни инициативи30 - 0 - 0 3

Факултативни дисциплини

Първи курс

 Първи семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Ф-1Естетика на урбанизма30 - 0 - 0 3

 

417 0.152

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...