en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Конкурси от 2016 г. Проекти от 2016 г.
Затваряне Архив проекти по НИС на ВСУ НИС 2017 г. НИС 2016 г. НИС 2015 г. НИС 2014 г. НИС 2013 г. НИС 2012 г. НИС 2011 г.
Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Обявени конкурси за научна дейност през 2016 г.

КОНКУРС НА МОН ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ, СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ЧУЖБИНА ЗА 2017-2018 Г.

Министерството на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за учебната 2017-2018 година.

I. Студенти

Подборът на кандидатите се извършва след събеседване с всеки участник в съответния конкурс въз основа на критериите Степен на мотивация, Информираност за обучението в съответната страна, Комуникативност, Качество на документите и Бъдеща реализация. Резултатите се обявяват веднага след приключване на конкурса. Избраните кандидатури се съгласуват с приемащата страна, чието решение е окончателно и не подлежи на обжалване. Кандидатите, класирани в конкурс за определен вид обучение през учебната 2017-2018 година, не могат да участват в последващ конкурс за същата година. Подадените документите не подлежат на връщане, с изключение на документи на класираните кандидати, изисквани от приемащата страна. За повече информация – тук.

II. Преподаватели, изследователи и докторанти

Изборът на кандидатите се извършва след събеседване с всеки участник в съответния конкурс въз основа на критериите Степен на мотивация, Научен принос, Работна програма, Качество на документите. Резултатите се обявяват веднага след приключване на конкурса. Избраните кандидатури се съгласуват с приемащата страна, чието решение е окончателно и не подлежи на обжалване. Класираните в даден конкурс кандидати не могат да участват в последващ конкурс за учебната 2017-2018 година.
В общия случай приемащата сграна оешурява: стипендия и медицинска помощ съгласно действащото законодателство, освобождаване от такси за обучение, настаняване в студентско общежитие и ползване на студентски стол срещу заплащане, достъп до библиотеки, архиви и др., освобождаване от такси за пребиваване или за продължаване на престоя. Пътните, визовите и паспортните разходи, както и разходите за застраховки и личен багаж, са за сметка на кандидата.
За повече информация – тук.

Предоставил информацията: Д. Димитрова, публикувал: доц. В. Стоянов; 07.12.2016 г.


ДОСТЪП ДО АНАЛИТИЧНИТЕ РЕСУРСИ СВЪРЗАНИ С РЕФЕРАТИВНИТЕ И НАУКОМЕТРИЧНИ БАЗИ ДАННИ АБОНИРАНИ ОТ МОН

На 21.11.2016 получихме съобщение от Дирекция „Наука“ на Министерство на образованието и науката за осигурен достъп до аналитичните ресурси свързани с реферативните и наукометрични бази данни абонирани от МОН и достъпни чрез:

http://scival.com (свързана със SCOPUS)  и https://incites.thomsonreuters.com (свързана с Web of Knowledge)

Аналитичните инструменти позволяват осъществяването на различни сравнителни анализи по държави, организации, учени, научни области, международно сътрудничество, брой и % публикации в топ 10% (и топ 1%) най-цитирани публикации в света, както и много други.

За да правите анализи е необходимо да извършите първоначална регистрация, ползвайки служебния си електронен адрес за “user name”. Това ще ви позволи и отдалечен достъп чрез мобилни устройства до платформите.

Моля да разпространите информация сред колегите.

доц. В. Стоянов


КОНКУРС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА ИЗДАНИЯ НА ВСУ

Академичният съвет на ВСУ реши осъществените икономии за издателска дейност да с насочат за подпомагане разходите за рецензиране, редактиране, стилово оформление и отпечатване на издания с ISBN на ВСУ.
Във връзка с това Комисията по издателската дейност очаква вашите предложения за издания. Предварителното разпределние е по квотен принцип по факултети: за Архитектурен факултет – 420,00 лв., за Строителен факултет – 421,83 лв.
Предложенията за подпомагане на финансирането трябва да се отправят към Оргазниатора на научноизследователската и издателска дейност - ас. инж. Ил. Стойнова (тел.: 02 8029 049, имейл:- ilianaj@abv.bg) в срок до 20 ноември т.г. До 30 ноември КИД на свое заседание ще определи разпределението на средствата, което ще бъде описано в протокол.

Публикувал: доц. В. Стоянов, 04.11.2016 г.


ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ, ПРОВЕЖДАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Фонд „Научни изследвания” предлага постоянна подкрепа за международни научни форуми, провеждани у нас. Бюджетът за конкурса се определя в Годишната оперативна програма за съответната година, а максималният  размер на съфинансирането на една конференция е до 7000 лв.

Всичко за процедурата може да намерите ТУК.

За повече информация и документи се обръщайте към доц. Хр. Заякова, експерт „Проекти и програми“ – hsz@abv.bg

Публикувал: доц. В. Стоянов, 24.06.2016 г.


 

386 3.909

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...