en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р инж. Венцислав Стоянов проф. д.т.н. инж. Теодор Рошавелов проф. д-р инж. Георги Франгов доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов доц. д-р инж. Христина Заякова доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова гл. ас. д-р инж. Иванка Добрева ас. д-р инж. Борис Николов ас. инж. Андрей Михайлов ас. инж. Владислава Гогова-Илиева ас. инж. Добрин Сотиров ас. Константин Тасов доц. д-р инж. Георги Тепеделенов доц. д-р Пламен Ангелов ас. инж. Петър Бучков ас. инж. Борислав Милев Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

ОФЕЛИЯ КИРИЛОВА ЛАЗОВА 
Лични данни
Научно звание

Доцент

Научна степен

Доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефони

(+359) 80 29 176, 0887 29 09 39

e-mail

o_lazova@abv.bg

Образование  
2003 - 2005

УАСГ

Специалност

Технология и механизация на строителното производство

Научна с тепен

Доктор

1992 - 1995

ВИАС

Специалност

Мениджмънт на инженерна фирма

Степен

магистър

1980 – 1985

ВИАС

Специалност

Промишлено и гражданско строителство - конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация
1996 - .....

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Главен асистент по “Технология и механизация на строителството”

2003 - .....

УАСГ гр.София, хоноруван асистент по “ Технология и механизация на строителното”

2003 - .....

ВСУ “Черноризец Храбър” гр. Варна, хоноруван асистент по “Технология на изграждане на специални стоманобетонни съоръжения”

1990 - .....

ЛТУ гр.София, хоноруван асистент по “Теоретична механика и строително дело”

1993 - 1986

СЦ към МТРС, гр. София, научен сътрудник II степен по “Технология и механизация на строителството”

 

Старши асистент и главен асистент по земна механика и фундиране

1987 – 1992

КИНИРПВД гр. София, научен сътрудник II степен по “Технология и механизация на строителството”

1985 - 1987

СМК – гр. Кюстендил, в строителна лаборатория, арматурен цех и на стротелен обект

Научни интереси

Технология на строителното производство Технологично-конструктивни проблеми и решения при изграждане на сгради с “предплочи” и “предстени”

 

Водени лекционни курсове

ССС-И.2.4. Съвременни кофражни системи

ССС-3.1. Технология на строителните процеси

СДС-3.1. Технология на строителните процеси

ССС-3.4. Информационни технологии II

СДС-3.4. Информационни технологии II

Учебни пособия

Тестове по “Технология на строителните процеси” за проверка и оценка на знанията

Публикации

39 научни публикации

 

515 0.160

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...