en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р инж. Анита Хандрулева проф. д.т.н. инж. Константин Казаков доц. д-р инж. Радан Иванов доц. д-р инж. Петър Греков доц. д-р Цветослава Зарева-Пеева гл. ас. д-р инж. Илиана Стойнова проф. д-р инж. Дончо Партов проф. д-р инж. Банко Банков проф. д-р Николай Манев проф. д-р инж. Димитър Димитров проф. д-р инж. Рангел Рангелов доц. д-р инж. Иван Вайсилов ас. инж. Владимир Матуски Катедра Механика и математика
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

БАНКО ПЕТКОВ БАНКОВ
Лични данни
Научно звание

професор

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 134

e-mail:

bankov@vsu.bg

Образование
1960

УАСГ – строителен факултет, София

Научна специалност

01.02.03. “Строителна механика, съпротивление на материалите”

Степен

доктор

Специалност

Промишлено и гражданско строителство

Степен

магистър

Професионална реализация
2002 - .........

Гост професор към катедра “Механика ВСУ „Л. Каравелов”

1964 - 2003

Асистент, доцент и професор, зам. декан и ръководител на катедра “Строителна механика“ – УАСГ - София

1960 - 1964

Технически ръководител на строежите на оловно-цинковия комбинат край Пловдив и на нефтохимическия комбинат край Бургас

Научни интереси

Якост, устойчивост и динамика на прътовите конструкции, на равнинни дискове и плочи, както и на приложението на съвременни дискретизационни методи за решаване на горните проблеми.

Членство в професионални организации

Съюз на научните работници в България;

Национален комитет по теоретична и приложна механика

Учебни пособия

Метод на крайните елементи в строителната механика

(съавтор Ю.Павлова) -монография

Строителна статика I част, определими системи – учебник

Строителна статика II част, неопределими системи – учебник

Теория на еластичност, устойчивост и динамика, избрани въпроси – учебник

Водени лекционни курсове

ССС-28. Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции

ССС-И.1.1. Метод на крайните елементи

МАГ-СК.3. Теория на еластичността, динамика и устойчивост на строителните конструкции

Строителна статика - I част – УАСГ, София

Строителна статика - II част – УАСГ, София

Публикации

65 научни публикации

Специализации

Научно –изследователски стаж в CTICM – Париж, Франция, 1973, 1974


 

499 0.225

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...