en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р инж. Анита Хандрулева проф. д.т.н. инж. Константин Казаков доц. д-р инж. Радан Иванов доц. д-р инж. Петър Греков доц. д-р Цветослава Зарева-Пеева гл. ас. д-р инж. Илиана Стойнова проф. д-р инж. Дончо Партов проф. д-р инж. Банко Банков проф. д-р Николай Манев проф. д-р инж. Димитър Димитров проф. д-р инж. Рангел Рангелов доц. д-р инж. Иван Вайсилов ас. инж. Владимир Матуски Катедра Механика и математика
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

ИВАН ГAНЧОВ ВАЙСИЛОВ 
Лични данни
Научно звание

доцент

Научна степен

доктор, инженер, икономист

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 136

e-mail

ivan_vaisilov@abv.bg

  Образование  
2009

Висше строително училище "Любен Каравелов"

Научна специалност

01.02.03 Строителна механика, съпротивление на материалите

Степен

доктор

2010 Доцент по 01.02.03 Строителна механика, съпротивление на материалите

1968 - 1973

1986 - 1991

Специалност

 

Степен

УАСГ – София

УНСС – София

Промишлено и гражданско строителство - магистър

Икономика и управление на промишлеността

магистър

1991 - 1994

Специалност

Степен

УНСС - София

Икономическа Журналистика

магистър

Професионална реализация
1991 - до момента

ВСУ „Л. Каравелов”

 

гл. асистент, д-р по Теоретична механика и строителна статика и доц. по Строителна механика и съпротивление на материалите

1981 - 1992

Проектант, контр.инж., началник отдел – ”Балканкар”

1976 - 1981

асистент и старши асистент ВСУ „Л. Каравелов”

1973 - 1976

Проектант – Металургпроект – София

Научни интереси

Устойчивост на прътовите конструкции – в еластичен и пластичен стадий

Теория на деформируемото тяло, комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции, ротационни черупки за силози и резервоари. Пространствени и равнинни прътови конструкции. Метод на крайните елементи. Висящи конструкции.

Членство в професионални организации

Съюз на строителните конструктори в България

Водени учебни курсове

ССС-22. Строителна статика - I част

ССС-27. Строителна статика - II част

ССС- Теория на еластичността, устойчивост  и Динамика на строителните конструкции

ССС-2.4. Механика II част

Публикации

40+ научни публикации

 

499 3.372

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...