Notice: Undefined index: path in /home/vsu/public_html/3/lib/f_page_cache.php on line 139

Notice: Undefined index: path in /home/vsu/public_html/3/lib/f_page_cache.php on line 139
проф. д.т.н. инж. Теодор Рошавелов

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов проф. д.т.н. инж. Теодор Рошавелов проф. д-р инж. Георги Франгов доц. д-р инж. Георги Годинячки доц. д-р инж. Христина Заякова ас. инж. Андрей Михайлов гл. ас. д-р инж. Иванка Добрева ас. инж. Милена Мидева-Димитрова доц. д-р инж. Ради Ганев ас. инж. Йордан Велинов Ниско строителство
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

ТЕОДОР ЦВЕТАНОВ РОШАВЕЛОВ
Лични данни
Научно звание

професор

Научна степен

доктор на техническите науки

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 143

e-mail

roshavelov@vsu.bg

  Образование  
1989 – 1981

БАН

Научна специалност

02.15.05 Строителни материали и изделия и технология на производството им

Степен

доктор

1979 - 1984

ВВИСУ “Ген. Благой Иванов”

Специалност

Промишлено и гражданско строителство, профил конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация
2003 - ......

Професор, катедра „Ниско строителство”, ВСУ „Л. Каравелов”

2000 - 2003

Зам.-ректор по НДиМС, ВСУ „Л. Каравелов”

1996 – 2000

Доцент, катедра „Ниско строителство” ВВИСУ

1991 - 1996

Главен асистент, катедра „Ниско строителство” ВВИСУ

1987 - 1989

Асистент, старши асистент, катедра „Ниско строителство” ВВИСУ

1984 – 1987

Технически ръководител, МДК „Георги Димитров”, гр. Средногорие

Научни интереси

Реология на високо напълнени дисперсни системи

Членство в професионални организации

Българско реологическо дружество

Научно технически съюз по строителство в България - НТССБ

Съюз на строителните конструктори в България – ССБК

Водени лекционни курсове

ССС-24. Строителни материали и изолации

САСС-24. Строителни материали и изолации

А-5. Строителни материали

ССС-1.5. Строителни материали

СДС-1.5. Строителни материали

СДС-3.1. Изолации в строителството

ССС-И-1.3. Материали и системи за защита и възстановяване на сгради и съоръжения

МАГ-СК-И.1.3. Конструкционни и изолационни материали

Публикации

Над 60 научни публикации

Специализации

Япония, Швеция, Русия


 

625 0.355