en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне ас. инж. Милена Мидева-Димитрова доц. д-р инж. Ради Ганев ас. инж. Йордан Велинов
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни
Иванка Димитрова Добрева
Лични данни
Научно звание

Главен асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 144

e-mail

dobreva@vsu.bg,

Образование
1976 – 1981

Висш институт по архитектура и строителство, София

Специалност

Промишлено и гражданско строителство, профил конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация
2003 - ........

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Ръководител ЛИНОМИ (лаборатория за изпитване на строителни продукти)

1999 – .......

ВСУ „Л. Каравелов”

 

гл. асистент катедра” Ниско строителство”,

1997 - 1999

ВСУ „Л. Каравелов”

 

ст. асистент катедра ”Ниско строителство”, “Строителни материали и изолации”

1981 - 1991

Научноизследователски институт по строителни материали (НИИСМ)

 

Научен сътрудник

Научни интереси

Контрол и изпитване на материали за строителството; нови видове композитни материали; екология

Членство в професионални организации

Участие в Технически Комитет № 4 ”Цимент, вар, гипс” към Агенция по стандартизация;

Съюз на специалистите по качеството в България (ССКБ)

Водени учебни занятия

ССС-24. Строителни материали и изолации – упражнения

САСС-24. Строителни материали и изолации – упражнения

ССС-1.5. Строителни материали – упражнения

СДС-1.5. Строителни материали – упражнения

Учебни пособия

Добрева, М. Шекерджийска - Кадастър на вторичните суровини в България, намиращи прилижение в строителството и промишлеността за строителни материали, София,НИИСМ, 1988 г.

Витанов, Ив. Д. Добрева, В. К. Димитров – “Химия в строителството” – учебник. С.: ВСУ, 2005 г.

Публикации

32 научни публикации


 

486 1.104

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...