en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р инж. Тодор Георгиев доц. д-р инж. Димо Кисов доц. д-р инж. Веселин Славчев доц. д-р инж. Борислав Даалов гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев проф. д-р инж. Тотю Даалов доц. д-р инж. Георги Георгиев ас. д-р инж. Станислав Цветков ас. инж. Станислав Рачев ас. инж. Венцислав Йорданов Строителни конструкции
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

ГЕОРГИ ДЯНКОВ ГЕОРГИЕВ
Лични данни
Научно звание

доцент

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 153

e-mail

gdg@vsu.bg

  Образование  
1973 – 1978 г.

Висш инженерно строителен институт /ВИСИ/, гр.София

Специалност

Промишлено и гражданско строителство, профил “Конструкции”

Степен

Магистър

1979 – 1984 г.

Софийски университет “Св. Климент Охридски” - СУ, гр. София

Специалност

Математика

Степен

Магистър

1981 – 1985 г.

Киевски инженерно-строителен институт /КИСИ/, гр. Киев Украйна

Научна специалност

02.15.04. Строителни конструкции/ Стоманобетонни конструкции

Степен

Доктор

  Професионална реализация
2004 г. - .....

ВСУ “Любен Каравелов”

 

Доцент по специалността 02.15.04 “Строителни конструкции” /"Стоманобетонни конструкции” Катедра “Строителни конструкции и архитектура”

2000 - 2004 г.

Ръководител секция ОССЗДВ - НИСИ - гр. София

1992 – 2004 г.

Старши научен сътрудник ІІ степен по специалността 02.15.04 Строителни конструкции /Антисеизмично осигуряване на сгради и съоръжения/

1985 – 1992 г.

Научен сътрудник ІІ-І степен, секция /ОССЗДВ/ “Осигуряване на сградите и съоръженията на земетръс и динамични въздействия” /НИСИ/ Научно изследователски строителен институт - гр. София

1981 – 1985 г.

Редовен докторант /по заявка на НИСИ - гр. София/ в Киевски инженерно-строителен институт /КИСИ/ – гр. Киев Украйна

1978 – 1981 г.

ИО ”Леяркомплект” - гр.София

Проектант – конструктор

Научни интереси

Стоманобетонни и други строителни конструкции-научни изследвания, проектиране, рехабилитация, усилване, осигуряване на земетръс и динамично въздействие

Членство в професионални организации

КИПП

Водени лекционни курсове

ССС-3.3. Стоманобетон,

ССС-И-2.2. Антисеизмично осигуряване на сгради и съоръжения,

СДС-3.3. Строителни конструкции

Стоманобетонни конструкции

Публикации

60 научни публикации

Специализации

Антисеизмично осигуряване на сгради и съоръжения - 1986 г. УАСГ


 

487 1.321

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...