Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Център за професионално обучение Десетгодишен юбилей Първият инженер от ЦПО Предстоящи курсове Специалности към ЦПО Преподаватели Закони и правилници Референции Галерии със снимки Съобщения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Център за професионално обучение

10 годишен юбилей

2018 2018 2018


гр. София 1373, ул. “Суходолска” № 175
Телефони: 02 8029 118, 02 8029 139
Факс: 02 8029 101
E-mail: vsu_cpo@vsu.bg, cpo_vsu@abv.bg
WEB - адрес: www.vsu.bg/cpo.html

Център за професионално обучение
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
1Ръководител
Иван Пуев Иванов
80 29 118ipuev@vsu.bg
2Организатор
Мария Пламенова Коева
80 29 139sos@vsu.bg

Центърът за професионално обучение е Звено в структурата на ВСУ, предназначено за провеждане на непрекъснато професионално обучение и усъвършенстване на придобитата квалификация на ръководни кадри и наети работници в строителството, за повишаване на тяхната конкурентноспособност в страната и в чужбина, в съответствие със съвременните изисквания залегнали в Закона за камарата на строителите.

Обучението се провежда в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение.

Центърът за професионално обучение е лицензиран да извършва и удостоверява професионално обучение в областта на строителството с придобиване на степен на професионална квалификация по 10 професии и 29 специалности.

ДЕЙНОСТ НА ЦПО

Центърът е в състояние за кратко време да организира непрекъснато обучение по всяка от лицензираните специалности съобразно нуждите на Възложителите по време, място и учебни планове съобразени с конкретните нужди, новости на строителството и държавните изисквания за професионално обучение.

За да отговори на постоянно нарастващите нужди на строителните фирми се провежда обучения на ръководен и изпълнителски състав на достъпни цени както следва:

1. За придобиване степен на професионална квалификация – по утвърдените лицензирани професии и специалности утвърдени от НАПОО с подходяща избираема за обучаемите и Възложителя форма на обучение

2. По част от професията - за обучаеми притежаващи минимум 6 (шест) месеца непрекъснат трудов стаж по съответната специалност, средно образование и постоянен трудов договор.

Формата, времето, продължителността и тематиката на обучение се съгласуват с Възложителя. Успешно завършилите след провеждане на изпита по теория и практика получават Удостоверение по част от професията за придобита специалност.

3. Обучение по ЗБУТ на изпълнителския състав се провежда задължително в курсовете за придобиване степен на професионална квалификация и по част от строителната специалност, а за повишаване на професионалната квалификация отделно и ежегодно по заявка на Възложителя .

Обучението на ръководния състав от строителния бранш е съществен елемент от общите изисквания за минимизране на риска и подобряване качеството на строителството.

4. Ръководният състав повишава своята квалификация в постоянно действащи курсове:

4.1. По здравословни и безопасни условия на труд:

• „Длъжностно лице по безопасност и здраве” – Успешно завършилите курса на обучение получават Удостоверение с едногодишен давностен срок и правомощие да изпълняват длъжностните си задължения по контрол на спазване изискванията по Наредба № 2/ 2004г. и назначено на трудов договор

• „Координатор по безопасност и здраве” – На успешно завършилите курса на обучение получават Удостоверение с едногодишен давностен срок и правомощие да изпълняват длъжностните си задължения от страна на Възложителя по координиране и контролиране на ЗБУТ с изпълнителя или от страна на Изпълнителя по координиране и контролиране на ЗБУТ с договорените подизпълнители

4.2. Длъжностно лице за „Контрол върху качеството на изпълняваните строителни и монтажни работи и вложените материали” – Завършилите успешно обучението получават Удостоверение с едногодишен давностен срок, позволяващо заемането на такава длъжност

При заявка за обучение на повече от 5 (курсисти) по определена специалност от дадена фирма се прави отстъпка от цената съгласно утвърдения от Академичния съвет ценоразпис.

 

389 0.264

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...