en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р инж. Тодор Георгиев доц. д-р инж. Димо Кисов доц. д-р инж. Веселин Славчев доц. д-р инж. Борислав Даалов гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев проф. д-р инж. Тотю Даалов доц. д-р инж. Георги Георгиев ас. д-р инж. Станислав Цветков ас. инж. Станислав Рачев ас. инж. Венцислав Йорданов Строителни конструкции
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

Борислав Тотев Даалов

доц. д-р инж.

Катедра "Строителни конструкции"

Приемно време и консултации:
вторник и четвъртък от 13:30 до 15:30 часа


Телефон: 80 29 169
Имейл: bobdaal@abv.bg

Преподавани учебни дисциплини:
Стоманени конструкции – развитие на теорията и практиката, 1 сем., 2011, специалност: Строителни конструкции
---
Стоманени конструкции, 6 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Стоманени конструкции, 7 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

Образование
... - 21.05.2012 ВСУ „Любен Каравелов” - София
Научна специалност

02.15.04 “Строителни конструкции – комбинирани конструкции”

Степен

доктор

1993 – 1998

ВВИСУ “Л. Каравелов” - София

Специалност

Промишлено и гражданско строителство, профил конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация
15.04.2015 - ...

ВСУ „Любен Каравелов” - София

 

Доцент

1998 - 2003

ГУСВ под. Горубляне

 

Технически ръководител

Научни интереси

Проектиране и строителство на стомано-стоманобетонни конструкции

Членство в професионални организации

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Водени учебни занятия
  • Комбинирани конструкции
  • Дървени конструкции
Учебни пособия

[1] Даалов Т., Б. Даалов,”Ръководство за проектиране на стоманобетонни конструкции по Еврокод 2”. ВСУ „Любен Каравелов”, София, 2010, ISBN 978-954-331-029-6, (на български).
 

[2] Авторски колектив с участието на Б. Даалов,”Ръководство за изчисляванена бетонни и стоманобетонни конструкции от обикновен бетон без предварително напрягане на армировката в съответствие с БДС EN 1992-1-1:2004”. НИСИ - ЕООД София, 2014, ISBN 978-619-90296-1-9, (на български).
 

[3] Даалов Б., В. Славчев,”Ръководство за избор на предварителни сечения на греди за комбинирани стомано-стоманобетонни мостове”. ВСУ „Любен Каравелов”, София, 2014, ISBN 978-954-331-054-8, (на български).
 

Публикации

12 (от последните 5 години)
 

Даалов Т., Б. Даалов,”Определяне на армировката при пръстеновидно стоманобетонно сечение, съгласно Еврокод 2” Сборник с доклади на XII международна научна конференция ВСУ’ 2012. 7 – 8 юни, 2012, София, България, том 1, стр. II-222 – II-227, ISSN 1314-071Х, (на български).
 

Сафронов В., Славчев В., Даалов Б., Реализиране на повдигане и ново подпиране на връхна мостова конструкция. Сборник с доклади на международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения” DCB 2012, 13 – 15 септември, Варна, България, стр. 383 – 389, ISSN 1314-6955, (на български).
 

Даалов Т., Б. Даалов, ”Относно точността при използване на правоъгълна диаграма на нормалните напрежения в натисковата зона  на стоманобетонно сечение съгласно  Еврокод 2”. Сборник с доклади на X III  международна научна конференция ВСУ’ 2013. 6 – 7 юни, 2013, София, България, том 2, стр. II-375 – II-381, ISSN 1314-071Х, (на български).
 

Даалов Б., И. Иванчев (Д), ”Влияние на укрепването на възлите  колона-ригел върху отместваемостта на стоманените рамки”. Сборник с доклади на X III  международна научна конференция ВСУ’ 2013. 6 – 7 юни, 2013, София, България, том 2, стр. II-382 – II-385, ISSN 1314-071Х, (на български).
 

Даалов Б., ”Определяне на минималната армировка за стоманобетонни сечения, подложени на срязване и усукване съгласно Еврокод 2”. Сборник с доклади на международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения” DCB 2014, 11 – 13 септември, Варна, България, стр. 336 – 341, ISSN 1314-6955, (на български).
 

Даалов Б., ”Коравина на срязване при стоманобетонни елементи, изчислявани по Еврокод 2”. Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”, том 12, брой 1, 2014, статия № 0936, стр. XIV-18 – XIV-22, ISSN 1312-3823, (на български).
 

Даалов Б., ”Определяне на напрегнатото състояние в сечение с пукнатина в предварително напрегнати стоманобетонни елементи”. Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”, том 12, брой 1, 2014, статия № 0938, стр. XIV-1 – XIV-6, ISSN 1312-3823, (на български).
 

Даалов Б., ”Загуби на напрежение от еластична деформация при стоманобетонни елементи, напрягани след бетониране”. Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”, том 12, брой 1, 2014, статия № 0939, стр. XIV-7 – XIV-12, ISSN 1312-3823, (на български).
 

Даалов Б., ”Коефициент на пълзене при стоманобетонни елементи съгласно Еврокод 2 ”. Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”,  брой 1, 2015 , ISSN 1312-3823, (на български).
 

Ilieva Y., B. Daalov, „ARCHITECTURAL INTEGRATION OF PHOTOVOLTAIC MODULES IN INDUSTRIAL BUILDINGS “. THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC MEETING IN THE FIELD OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING E-GTZ 2016, E-GTZ PROCEEDINGS Broj 3, ISSN 2490-2535, University of Novi Sad, June 02-04, 2016,Tuzla, Bosnia and Herzegovina.
 

Ilieva Y., B. Daalov, „ARCHITECTURAL INTEGRATION OF PHOTOVOLTAIC MODULESINTO FACADES “. Zbornik radova, ISBN 978-867892-939-0, Association of Structural Engineers of Serbia, Simpozium 2016 Zlatibor 15-17.09.2016, Serbia.
 

Даалов Б., ”Критичен периметър на продънване при крайни и ъглови колони съгласно Еврокод 2”. Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”,  брой 2, 2016 , ISSN 1312-3823, (на български).

Проекти

Участник в проект: „ОЦЕНКА НА ОСТАТЪЧНИЯ КОНСТРУКТИВЕН РЕСУРС КАТО БАЗА ЗА ОСНОВНО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ПАНЕЛНИ СГРАДИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” – BG161P0003 – 1.2.04 – 0031 – C 0001 /2014-2015/ по Оперативна програма „ Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007 – 2013.
 

Ръководител на проект: „ИНТЕГРИРАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ В СГРАДНАТА ОБВИВКА“, СИГН. 05/2016

 

503 0.153

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...