en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Разпределение за задочно обучение

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ПРИСЪСТВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗА ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения
   
Професионална квалификация: Строителен инженер
   
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
   
Професионално направление: Архитектура, строителство и геодезия
   
Срок на обучение: 5 години

ПЪРВИ КУРС

  ПЪРВИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура* Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1 Линейна алгебра и аналитична геометрия 14 + 16 И   5
2 Инженерна геология и хидрогеология 20 + 10 И   5
3 Дескриптивна геометрия 18 + 20 И КЗ 6
4 Физика 16 + 14 И   4
5 Техническо чертане 0 + 8 Т   1
6 Чужди езици 0 + 15 >   1
7 Геодезия 8 + 8 >   2
         
        24
  ВТОРИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1 Чужди езици 0 + 15 Т   1
2 Геодезия 12 + 10 И КПр. 4
3 Химия в строителството 18 + 6 Т   3
4 Математически анализ 1 14 + 16 И   5
5 Информатика 18 + 28 И КЗ 7
6 Теоретична механика 18 + 16 > КЗ 4
        24

*Л + У > - Часове за лекции и упражнения. Дисциплината продължава в следващия семестър.

Л + У И - Часове лекции + упражнения. Дисциплината завършва с изпит.

Л + У Т - Часове лекции + упражнения. Дисциплината завършва с текуща оценка.


ВТОРИ КУРС

  ТРЕТИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1 Теоретична механика 10 + 10 И КЗ 4
2 Математически анализ 2 14 + 24 И   7
3 Диференциални уравнения и математическа статистика 14 + 16 И   6
4 Строителни машини 16 + 8 Т   4
5 Съпротивление на материалите 12 + 4 > КЗ 3
        24
  ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1 Съпротивление на материалите 16 + 28 И КЗ 6
2 Сградостроителство и архитектура 38 + 16 И КПр. 9
3 Строителни материали и изолации 24 + 14 >   6
4 Земна механика и фундиране 1 0 + 6 > КПр. 3
        24


ТРЕТИ КУРС

  ПЕТИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1 Строителни материали и изолации 16 + 14 И КПр. 5
2 Земна механика и фундиране 30 + 14 И КПр. 7
3 Строителна статика 1 20 + 18 И КЗ 6
4 Пътно и железопътно строителство 14 + 10 > КПр. 5
5 Факултативна дисциплина 16 Т   2
        24
  ШЕСТИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1 Пътно и железопътно строителство 10 + 4 И   2
2 Строителна статика ІІ част 16 + 14 И КЗ 5
3 Инженерни инсталации 22 + 16 И КПр. 6
4 Обществени комуникации и фирмена култура 18 + 6 Т   3
5 Защита от природни бедствия и катастрофи 18 + 6 Т   3
6 Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции 10 + 4 > КЗ 2
7 Икономика на строителството 10 + 0 > КЗ 2
8 Производствено-техническа практика 40   1
        24


ЧЕТВЪРТИ КУРС

  СЕДМИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1 Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции 10 + 6 И КЗ 3
2 Икономика на строителството 20 + 16 И КЗ 6
3 Автоматизация на строително-конструктивното проектиране 14 + 10 Т   3
4 Стоманобетон 16 + 12 >   5
5 Стоманени конструкции 30 + 0 > КПр. 4
6 Технология на строителните процеси 20 + 0 > КПр. 3
        24
  ОСМИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1 Стоманобетон 20 + 12 И КПр. 5
2 Стоманени конструкции 10 + 20 И КПр. 5
3 Технология на строителните процеси 24 + 16 И КПр. 6
4 Безопасност и хигиена на труда 16 + 0 Т   2
5 Стоманобетонни конструкции 24 + 10 > КПр. 6
        24


ПЕТИ КУРС

  ДЕВЕТИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1 Стоманобетонни конструкции 12 + 8 И КПр. 3
2 Дървени и пластмасови конструкции 15 + 11 И КПр. 5
3 Производствена база на строителни фирми 20 + 6 И КЗ 5
4 Избираема дисциплина 1 16 Т   2
5 Технология на довършителните работи 16 + 8 Т   4
6 Обследване и изпитване на строителни конструкции 6 + 10 Т   2
7 Организация на строителството 16 + 6 > КПр. 3
        24
  ДЕСЕТИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1 Организация на строителството 26 + 10 И КПр. 3

 

Строителен мениджмънт 20 + 6 И КЗ 3
2 Мостове 24 + 22 И КПр. 4
3 Правна и нормативна уредба в строителството 16 + 0 Т   2
4 Избираеми дисциплини - 2 16 Т   2
         
  Дипломна работа     10
        24


СПИСЪК
НА ИЗБИРАЕМИТЕ И ФАКУЛТАТИВНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ
ЗА ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ


І. ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

№ по ред   Наименование на учебните дисциплини Присъствени занятия Кредитни точки по ECTS
Общо, ч. От тях
лекции упр.
1 Математика с МАТ LAB 16 10 6 1
2 CAD -системи 16 10 6 1
3 Поддържане и ремонт на автомобилни пътища и улици 16 16 - 1
4 Лека строителна механизация 16 8 8 1

ІІ. ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ – 1

№ по ред Наименование на учебните дисциплини Присъствени занятия Кредитни точки по ECTS
Общо, ч. От тях
лекции упр.
1 Материали и системи за защита и възстановяване на сгради и съоръжения 16 12 4 1
2 Зидани конструкции 16 10 6 1
3 Възстановяване и усилване на стоманени конструкции 16 16 - 1
4 Отчетност и анализ на строителния обект 16 12 4 1

ІІІ. ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ – 2

№ по ред   Наименование на учебните дисциплини Присъствени занятия Кредитни точки по ECTS
Общо, ч. От тях
лекции упр.
1 Антисеизмично осигуряване на сгради и съоръжения 16     1
2 Възстановяване и усилване на стоманобетонни конструкции 16 16 - 1
3 Съвременни кофражни системи 16 5 10 1
4 Строително предприемачество 16 12 4 1
5 Компютърни системи в организацията и управлението на строителството 16 - 16 1

print Печат

 

391 0.148

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...