Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обща информация Еразъм Харта 2014-2020 Erasmus Policy Statement Офис Партньорски университети Обща организация Признаване на обучението Каталог на дисциплините Езикова подготовка Студентска мобилност и практики Преподавателска мобилност Мобилност на персонал
Затваряне Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Обща информация за програма Еразъм+

Еразъм+ лого

„Еразъм+” е програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014-2020 г. „Еразъм+” стартира през 2014 г. и обединява в себе си седем програми, съществували до края на 2013 г.:

 • програма „Учене през целия живот“ („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“, „Учебни визити”);

 • програма „Младежта в действие“;

 • програма „Еразмус Мундус“;

 • програма „Темпус“;

 • програма „Алфа“;

 • програма „Edulink“;

 • програмата за сътрудничество с индустриализираните държави в областта на висшето образование.

„Еразъм+” има за цел да надхвърли обхвата на досегашните програми, като надгражда постиженията им при модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта. Новата програма подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

Програма „Еразъм+” включва три основни Ключови дейности:

 • Образователна мобилност за граждани (КД 1)

 • Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2)

 • Подкрепа за реформиране на политиките (КД 3)

Повече информация за „Еразъм+” можете да намерите на:

 • интернет-страницата на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)
  http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

За България, Националната агенция по администриране на Програма „Еразъм+” за периода 2014-2020 е Център за развитие на човешките ресурси:
http://www.hrdc.bg/програми/Образователна-мобилност-КД-1-6/програма/Висше-образование-6

ВСУ „Любен Каравелов” притежава Еразъм Харта за Висше образование от Европейската комисия, която дава достъп до дейностите предвидени в програмата през периода 2014-2020 година.

 

373 0.110

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...