en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Придобиване на научни степени Образователна и научна степен "доктор" Научна степен "доктор на науките"
Затваряне Развитие на академичния състав Конкурси за академични длъжности Придобиване на научни степени Текущи процедури Нормативна база Изискуеми документи
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Придобиване на научна степен "доктор на науките"

Дисертационен труд на тема:

"Териториалното устройство като нормативен регламент"

за присъждане на научна степен "доктор на науките" на

проф. д-р арх. Борислав Янков Борисов

 

Председател на журито: доц. д-р арх. Димитър Стефанов Власарев

 

Рецензенти:

 1. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев - чл. кор. на БАН Рецензия
 2. проф. д.а.н. арх. Иван Никифоров Рецензия
 3. проф. д-р арх. Мария Шишманова Рецензия

 

Изготвящи становища:

 1. проф. д-р арх. Тодор Булев Становище
 2. проф. д-р арх. Минчо Ненчев Становище
 3. доц. д-р арх. Валери Иванов Становище
 4. доц. д-р арх. Димитър Власарев Становище

 

Заседанието на научното жури по защитата на дисертационния труд ще се проведе на 29.05.2017 г. от 10:00 часа, в заседателната зала на ВСУ "Любен Каравелов".

Автореферат на дисертацията.

 


 

Дисертационен труд на тема:

"Еластодинамични безкрайни елементи и приложението им в субструктурни модели с Метода на крайните елементи"

за присъждане на научна степен "доктор на науките" на

проф. д-р инж. Константин Савков Казаков

 

Председател на журито: проф. д-р инж. Банко Петков Банков

 

Рецензенти:

 1. чл.кор. д.т.н. инж. Ангел Иванов Балтов рецензия
 2. проф. д-р инж. Банко Петков Банков рецензия
 3. доц. д-р инж. Дончо Наумов Партов рецензия

 

Изготвящи становища:

 1. акад. д.т.н. инж. Ячко Павлов Иванов становище
 2. проф. д.т.н. инж. Николина Янакиева Бончева становище
 3. доц. д-р инж. Яна Янакиева Янакиева становище
 4. проф. д-р инж. Маргарита Николова Хамова становище

 

Заседанието на научното жури по защитата на дисертационния труд ще се проведе на 10.04.2012 г. (вторник) от 13:30 часа, в заседателната зала на ВСУ "Любен Каравелов".

 

Автореферат на дисертацията.

 

 

 

395 0.190

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...