en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне За специалността Ред за прием Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Анотации на учебните дисциплини на магистърска специализация "Опазване на архитектурното наследство"

Задължителни дисциплини

Специалност: Опазване на архитектурното наследство, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ОАН-1 Въведение в опазването на архитектурното наследство

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Валентина Пенева Върбанова - valentina.varbanova@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Лекциите запознават с основите на комплексната и интердисциплинарна дайност по опазване на недвижимото архитектурно наследство. Мисия на опазването на КИН. Типология на обектите на опазване. Школи и концепции в реставрацията в исторически аспект. История на опазването в България. Основни принципи в методологията на опазване. Върхови постижения на българската реставрационна школа. Въвеждане на понятието юридическа защита. Понятие за териториална защита на недвижимото наследство. Понятие за комплексна културно-историческа стойност. Видове дейности по опазване на архитектурното наследство. Изисквания, права и задължения. Същност на професията „реставратор”. Етапи в проектирането и реализацията на реставрационно-консервационните работи.

Специалност: Опазване на архитектурното наследство, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ОАН-2 Исторически контекст в архитектурата

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р Благовеста Иванова Иванова–Цоцова - bg_fineart@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Лекциите проследяват важни фактори при формирането на културно-историческата стойност на обектите на архитектурното наследство. Проследяват се исторически събития и личности през вековете, социални и политически предпоставки за развитието на историческите градове. Лекциите насочват към връзката на архитектурата с другите видове изкуства и всеобщата история в европейски контекст.

Специалност: Опазване на архитектурното наследство, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ОАН-3 Методика в опазването на недвижимото културно наследство

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Валентина Пенева Върбанова - valentina.varbanova@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Запознаване с основните дейности по изучаване и документиране на КИН. Анализ на ниво ГПК и ЕПК. Оригиналът в ПК. Критерии за оценка на културно-историческата стойност. Специфики при проучване на археологически, архитектурен, исторически и художествен ПК. Придобиване и отнемане на статут ПК. Предложения за степени на намеса в оригинала при социализацията на ПК. Етика на реставратора. Курсът лекции е изцяло насочен към създаване на практически умения по отношение на дейността «изучаване и документиране». Ще бъде придружен с занятия на място и извършване на дейности по съответните специалност на студента. Прилага се конкретната нормативна уредба и лигитимно действащите формати за поручване на НИНКН.

Специалност: Опазване на архитектурното наследство, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ОАН-4 История на балканската архитектура XV - XX век

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Марта Томова Петрова - martatp@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Лекциите обхващат няколко различни периода от историята на архитектурата по българските земи - Османски период, Възраждане, Следосвобожденска архитектура, Модернизъм. Би трябвало датирането да обхване периода от началото на XV в. до 1965 г., което се счита за край на архитектурата на модерното движение. Предстои включване в списъците и на образци от архитектурата на 60-те г. на XXв. Лекциите запознават с типологията на обектите по периоди, като маркират върховите постижения, в повечето случаи реставрирани ПК. Градоустройственото развитие на селищата е част от културно-историческата значимост на обектите. Понятие за автентичност на селищна структура. Периодът от следосвобожденската архитектура (или Трето Българско царство) и Модернизма е свързан със запознаване с творчеството на големите български архитекти на XX в. Зараждането на нови стилове и запознаване с европейски влияния в архитектурата. Типология на новите обекти. Подход при определяне на тяхната културно-историческа значимост. Лекциите са придружени с показване на реализирани обекти като постижения на българската реставрационна школа с цел коментар и анализ на подхода при тяхното експониране.

Специалност: Опазване на архитектурното наследство, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ОАН-5 Археологически паметници по българските земи I

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели: доц. д-р Петър Балабанов

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Лекциите извеждат основните типологични схеми на обектите на археологическите ПК от Праисторията до XVв. Паралелно студентите се запознават с история на градоустройството през посочените епохи. Изведат се върховите образци за конкретните периоди. Акцентът пада върху тракийски гробници и светилища, римски период, архитектурата на Първо и Второ Българско царство. Важен е анализът на досега реализирани дейности при експонирането на археологически резервати и единични обекти. Анализират се постиженията на българската реставрационна школа. Подход и критичен анализ. Съвременно състояние и проблеми при експонирането на археологическото наследство. Национални и международни нормативни документи. Ситуиране на археологическото наследство в цялостната система опазване на национално ниво. Добрите европейски практики.

Гост лектори: д-р Марио Иванов, НАИМ/БАН, Константин Шалганов (ОКИ „Музей за история на София”)

Специалност: Опазване на архитектурното наследство, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ОАН-6 Строително-конструктивни проблеми на недвижимото културно наследство I

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Любен Евтимов Любенов - lyubo_el@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Запознаване с конструктивната типология и традиционните материали на обектите на архитектурното наследство относно: основи, видове зидарии в исторически аспект, носеща система (носещи стени), междуетажна конструкция, покривна конструкция, видове покровно покритие, стълби, балкони, тераси, чардаци, еркери, дограма , мазилки, настилки, сводове, куполи, арки и др. Критерии за определяне пространствената устойчивост и актуалното състояние на конструктивната система преди намеса (съществуващо състояние). Подход при конструктивната реставрация. Методология на единство между архитектурен образ и конструктивна устойчивост при социализацията на ПК. Строителни материали и технологии. Интердисциплинарност на екипа.

Упражнения: представяне и анализ на емблематични реализирани примери за конструктивна реставрация на обекти на наследството от различни исторически периоди: Античност, Средновековие, Възраждане, Ново време.

Специалност: Опазване на архитектурното наследство, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ОАН-7 Проект по проучване, документация и реставрация на недвижимо културно наследство

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
арх. Валентина Стефанова Едрева - vedrina@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 0 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: курсов проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Всеки семестър в учебния план е включен проект за адаптация, реставрация и експониране на обект на несвижимото архитектурно наследство. Всеки студент разработва проекта в частта по конкретната си специалността (архитектура, конструкции, ВиК, ландшафтна архитектура и др.). Проектите са общо три като обектите включват различни исторически периоди: възраждане, следосвобожденска архитектура и интегрирана археология. Проектът се изработва на ниво „анализ” и „работен проект”. Той завършва с посочване вариантите за степени на намеса в ПК, и предложения за съвременна функция. Благоустройствени проблеми на прилежащата среда със статут. Проектът се изготвя по части А, К, Градоустройство. За първия проект се изисква ръчна графика. В края на втори семестър се провежда учебна практика.

Специалност: Опазване на архитектурното наследство, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ОАН-8 Материали и технологии в консервацията и реставрацията

Основно звено: Архитектурен факултет; катедра “Градоустройство, теория и история на архитектурата”

Преподаватели: доц. д-р инж. Петър Митанов

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Въвеждане в основните понятия и философията на консервационно-реставрационните дейности. Диагностика на паметника на културата. Фиксация. Многостранност на научните изследвания в паметника. Избор на реставрационни решения. Видове намеси в паметника на културата. Ролята на главния архитект и интердисциплинарния характер на екипа по проекта. Диалогът „старо-ново” от гледна точка на методологията по опазване. Етика при провеждане на реставрационно-консервационните дейности. Примери от добрите европейски практики.

Специалност: Опазване на архитектурното наследство, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ОАН-9 Художествени съставки на недвижимото културно наследство

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р Благовеста Иванова Иванова–Цоцова - bg_fineart@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Лекционният курс запознава със законово-нормативната база, свързана с видовете културно наследство и с движимите културни ценности в частност, както и конкретно с видовете изкуства в архитектурната среда като стенописи, мозайки, скулптура, архитектурният детайл като вид изкуство, резба, дървопластика и др. Същите са разгледани в хронологичен аспект, в исторически контекст и във връзка с особеностите на храмовата и гражданската архитектура по българските земи от античността до Третата българска държава (средата на ХХ в.). В курса са включени и методите за атрибуиране на художествените произведения, ескпонирането и опазването им в архитектурната среда, както и проблемите на съхраняването и опазването им в музейна среда. Прилагат се диахронни и синхронни сравнителни анализи. Като резултат студентите познават движимото културно наследство, което е в пряка връзка с архитектурата и усвояват възможността да се ориентират за ситуирането му в общоевропейски контекст.

Специалност: Опазване на архитектурното наследство, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ОАН-10 Археологически паметници по българските земи II

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Вижте "Археологически паметници по българските земи I"

Специалност: Опазване на архитектурното наследство, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ОАН-11 Градоустройство и недвижимото културно наследство I част

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов - erbe@abv.bg
проф. д-р ландш. арх. Пенчо Кръстев Добрев - pentso_Dobrev@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Лекциите включват подробно запознаване (след Въведението) с видовете градоустройствени ПК в ред на степенуване на ценностите: резерват, историческо място, охранителни зони – градски територии ГПК (улични и площадни пространства), традиционна застройка. Изисквания към видовете защитени територии. Режими на опазване. Планове за опазване и управление. Представяне на система «КИН» към ОУП София или Пловдив. Нормативна уредба. Тук спадат и темите за: «Исторически паркове и градини», 3 лекции, (проф. д-р Пенчо. Добрев), НМП за «Борисова градина» и Парк Врана.

Гост –лектори: проф. Д-р арх. Тодор Кръстев – темата «Духът на мястото», «Културни маршрути», «Културни пейзажи», гост лектори: д-р арх. Доника Георгиева, арх. Мирослав Велков, УАСГ.

Специалност: Опазване на архитектурното наследство, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ОАН-12 Методика на опазването на недвижимото културно наследство

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Валентина Пенева Върбанова - valentina.varbanova@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Методиката се явява основна дисциплина, насочена към изготвянето на проекти mf опазване на различни видове и категории ценности по специалности. Тя е част и „Теорията и историята на архитектурата” и се базира на международно приети документи. Запознава с терминологията и понятията в опазването като „оригинал”, „оптимална дата” , „добавена стойност на паметника” , „бъдеще на паметника”, „обществена значимост и достъпност”, и др. Представени са методите в опазването: адаптация, анастилоза, реинтеграция, реставрация, консервация, възстановяване на изчезнал обем, надстрояване и пристрояване, копие. Запознаване с международни харти, конвенции и други документи, касаещи методите в опазването. Анализарани са негативни примери, както и добрите европейски практики в реставрацията.

Специалност: Опазване на архитектурното наследство, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ОАН-13 Проект за социализация на недвижимо културно наследство

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
арх. Валентина Стефанова Едрева - vedrina@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 0 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: курсов проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Специалност: Опазване на архитектурното наследство, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ОАН-14 Проучване, документиране и картотекиране на недвижими културни ценности

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
арх. Валентина Стефанова Едрева - vedrina@abv.bg

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. учебна практика, 30 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: курсов проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2,

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

В Магистърската програма е включена и учебна практика през лятото, където се посещава археологически резерват или историческо селище. Извършва се заснемане и документиране на обектите, след което като отчет се представя предложение за реставрация, реставрация и експониране.

Специалност: Опазване на архитектурното наследство, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ОАН-15 Градоустройство и недвижимото културно наследство II

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов - erbe@abv.bg
проф. д-р ландш. арх. Пенчо Кръстев Добрев - pentso_Dobrev@abv.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 0 ч. лекции, 60 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, упражнения 4.0 ч.

ECTS кредити: 10

Описание на курса:

Вижте "Градоустройство и недвижимото културно наследство I"

Специалност: Опазване на архитектурното наследство, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ОАН-16 Строително-конструктивни проблеми на недвижимото културно наследство II

Аудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 1.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 8

Описание на курса:

Вижте "Строително-конструктивни проблеми на недвижимото културно наследство I"

Специалност: Опазване на архитектурното наследство, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ОАН-17 Материали и технологии в консервацията и реставрацията на недвижими културни ценности II

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 5

-

Специалност: Опазване на архитектурното наследство, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ОАН-18 Проект за социализация на недвижимо културно наследство

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
арх. Валентина Стефанова Едрева - vedrina@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: курсов проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 7

Специалност: Опазване на архитектурното наследство, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ОАН-19 Компютърни технологии

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
ас. Борислав Господинов Козарев - boko-vsu@boko-cad.eu

Аудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 1.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 8

Описание на курса:

Студентите се запознават с компютърни технологии (софтуерен продукт), приложим в дейностите по опазване на архутектурното наследство.

В упражнения се работи по проекти от дисциплините, които се разработват през семестъра. Правят се визуални реконструкции на археологически паметници на културата.

Специалност: Опазване на архитектурното наследство, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ОАН-20 Нормативна уредба и мениджмънт в опазването на недвижимото културно наследство

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Валентина Пенева Върбанова - valentina.varbanova@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 7

Описание на курса:

Запознаване с механизма на действие на основните документи от националното и международно законодателство. Задача на самите студенти е да търсят, посочват и прилагат съответните документи от нормативната уредба. Поставя се курсова задача по конкретен казус.

Специалност: Опазване на архитектурното наследство, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ОАН-21 Дипломен проект

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 300 ч., 300 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4,

ECTS кредити: 15

Описание на курса:

300 ч. извънаудиторна заетост 15 кредита

 

597 0.727

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...